Dating uten registrering


20-May-2018 10:51

dating uten registrering-43

sex dating in salem south dakota

Ved eventuell gjeninnføring i luftfartøyregisteret skal fartøyet, uavhengig av det som er bestemt ovenfor, tildeles det gamle registreringsmerket hvis det er ledig. Et dokument til registrering skal være kortfattet og bare inneholde opplysninger som kan registreres.Dokumenter som dagbokføres etter luftfartsloven § 3-17 annet ledd, skal påføres dagbokdato og dagboknummer. Inneholder dokumentet opplysninger som ikke kan registreres, skal disse stå samlet til slutt i dokumentet. Luftfartsloven § 3-17 første ledd om innføring i dagbok og luftfartøyregister gjelder tilsvarende for registrering i edb-register. Norges luftfartøyregister skal inneholde opplysninger i samsvar med luftfartsloven § 3-5 nr. Føringen av Norges luftfartøyregister skjer ved elektronisk databehandling.Når eier ikke oppfyller kravene etter luftfartsloven § 3-2 første ledd, skal det i tillegg til dokumentasjon som nevnt i § 7, med unntak av bokstav b nr.3, fremlegges dokumentasjon på tilhørighet til Norge.

dating uten registrering-57

dating texas hill country

Selgers underskrift skal bekreftes i henhold til § 20.

Er selger og/eller kjøper en offentlig etat, skal dokumentasjon på hvem som tegner etaten i slike saker vedlegges.

Som eier anmerkes staten ved det organ eller den etat som forvalter eller disponerer luftfartøyet som hjemmelshaver.

Når rekvirenten selv reserverer registreringsmerke, kan kombinasjon velges fritt.

Registreringsmerket følger luftfartøyet til det blir slettet i Norges luftfartøyregister. Papirutskriften signeres og oppbevares i egen perm.